Trang: 1 2 3 4

Đề cương các môn học Đại cương và Cơ sở ngành

Đề cương chi tiết môn Tiền tệ ngân hàng

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về tiền tệ và cơ chế kiểm soát tiền tệ như: bản chất của tiền tệ, cung cầu tiền tệ, lạm phát tiền tệ, lãi suất, hoạt động của hệ thống trung gian tài chính, ngân hàng trung ương và việc sử dụng công cụ chính sách tiền tệ trong các điều kiện của nền kinh tế

Đề cương chi tiết môn Tín dụng ngân hàng

Sinh viên được đào tạo và giáo dục kỹ thuật chuyên sâu về nguyên tắc thực  hiện các giai đoạn của một chu kỳ dự án, các nghiệp vụ tác nghiệp trong thẩm định dự án đặc biệt là thẩm định tài chính, các hình thức tài trợ dự án và nội dung của quản trị dự án cũng như quản trị rủi ro của dự án.

Đề cương chi tiết môn Văn hóa doanh nghiệp và đạo đức kinh doanh

Học phần này cung cấp kiến thức về đạo đức kinh doanh (các chuẩn mực đạo đức kinh doanh, xây dựng đạo đức kinh doanh). Văn hóa doanh nghiệp (Biểu hiện và các dạng văn hoá doanh nghiệp, nhân tố tạo lập văn hoá doanh nghiệp, xây dựng văn hoá doanh nghiệp và văn hoá trong các hoạt động kinh doanh)..

Đề cương chi tiết môn Tiếng Anh chuyên ngành

Học phần này cung cấp những kiến thức ngoại ngữ cơ bản về chuyên ngành như tài chính, ngân hàng, bảo hiểm. Cung cấp một lượng từ vựng, cấu trúc cơ bản về các chuyên ngành trên để sinh viên có thể đọc tham khảo tài liệu, sách báo chuyên ngành để phục vụ công tác chuyên môn.

Đề cương chi tiết môn Toán cao cấp

Cung cấp cho sinh viên một số kiến thức cơ bản của giải tích toán học và đại số tuyến tính làm công cụ  để phân tích kinh tế. Đồng thời rèn luyện cho sinh viên khả năng tư duy lo-gic, phương pháp phân tích định lượng các vấn đề kinh tế.

Đề cương chi tiết môn Tin học đại cương

Học phần này cung cấp những kiến thức tin học cơ bản. Cung cấp một số kiến thức về tin học văn phòng. Giúp sinh viên nắm kiến thức về tin học văn phòng.

Đề cương chi tiết môn Thuế

Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về thuế và chính sách thuế áp dụng cho mọi đối tượng, bao gốm: Khái niệm về thuế, các cách phân loại thuế, đặc tính từng loại thuế, ảnh hưởng của thuế đến hoạt động của nền kinh tế và của các doanh nghiệp, nội dung và phương pháp tính toán các khoản thuế trong hệ thống hiện hành

Đề cương chi tiết môn Thị trường tài chính

Học phần trang bị những kiến thức lý luận và ứng dụng thực hành về thị trường tài chính, thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái, thị trường chứng khoán. Trên cơ sở đó, liên hệ vận dụng nghiên cứu trong điều kiện cũ thể thực tiễn Việt Nam.

Đề cương chi tiết môn Thị trường chứng khoán

Học phần này trang bị hco sinh viên những phương pháp tính hệ thống liên quan đến chứng khoán và đầu tư chứng khoán. Đánh giá xác thực về công ty, về chứng khoán, về sự lựa chọn đầu tư hiệu quả. Nội dung bao gồm: Tổng quan về phân tích chứng khoán, Môi trường và đầu tư chứng khoán, Rủi ro trong đầu tư chứng khoán, Phân tích cơ bản về kỹ thuật, Định giá doanh nghiệp.

Trang: 1 2 3 4