Thông báo về đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ II (2017 - 2018) - Đợt 1

Gửi ngày: 6 tháng 12 năm 2017 - 552 lượt xem


DANH SÁCH CÁC HỌC PHẦN MỞ CỔNG ONLINE CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ TRẢ NỢ

Cập nhật ngày 11 tháng 12 năm 2017

Tác giả: Minh Trung