TB mức đóng BHYT năm 2017 và Dự kiến mức đóng BHYT năm 2018

Gửi ngày: 3 tháng 7 năm 2017 - 1679 lượt xem

Căn cứ Nghị định 105/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế và Công văn số 3592/BHXH-BT về việc tham gia BHYT HSSV, Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp thông báo đến toàn thể sinh viên như sau:

1. Mức thu BHYT HSSV năm 2017:
Sinh viên sẽ tham gia đóng BHYT năm 2017 từ thời điểm liền kề sau ngày thẻ cũ hết giá trị sử dụng đến 31/12/2017.
Mức đóng = Mức lương cơ sở (1.210.000 VNĐ/tháng)  x 4.5% x số tháng tham gia x 70% (nhà nước hỗ trợ 30%)
Cụ thể là:   1.210.000đ x 4,5% x 12 tháng x 70% = 457.380 đồng
                 1.210.000đ x 4,5% x 15 tháng x 70% = 571.725 đồng

2. DỰ KIẾN mức thu BHYT HSSV năm 2018:
Thời hạn từ thời điểm liền kề sau ngày thẻ cũ hết giá trị sử dụng đến 31/12/2017
Cụ thể là:   1.300.000đ x 4,5% x 12 tháng x 70% = 491.400 đồng
                 1.300.000đ x 4,5% x 15 tháng x 70% = 614.250 đồng

Cập nhật ngày 3 tháng 7 năm 2017

Tác giả: Minh Đại