QĐ công nhận Ban cán sự lớp năm học 2015-2016

Gửi ngày: 18 tháng 12 năm 2015 - 1537 lượt xem

          DANH SÁCH BAN CÁN SỰ LỚP KHÓA 15, 16, 17 (CAO ĐẲNG) NĂM HỌC 2015-2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số:259/QĐ-CĐBC ngày 10 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng CTIM)

Nội dung thông báo
Danh sách Ban cán sự lớp năm học 2015-2016

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

LỚP

KHÓA

KHOA

Cập nhật ngày 18 tháng 12 năm 2015

Tác giả: Minh Đại