Nghiên cứu mô hình hội tụ kế toán trong xu hướng hội nhập

Gửi ngày: 23 tháng 4 năm 2014 - 2356 lượt xem

Trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế và toàn cầu hóa, việc sử dụng ngôn ngữ kế toán chung tạo điều kiện thuận lợi trao đổi thông tin kế toán là rất cần thiết. Sự phát triển này sẽ đi đến hội tụ kế toán, đây là hướng đi tích cực trong tiến trình phát triển, đáp ứng yêu cầu thống nhất thông tin kế toán được trình bày trên báo cáo tài chính (BCTC).

Bài viết này, tác giả nghiên cứu tổng hợp các mô hình hội tụ kế toán quốc tế, so sánh những ưu và nhược điểm từng mô hình, kết quả nghiên cứu tác giả đưa ra một số kiến nghị từ hòa hợp dẫn đến hội tụ kế toán đối với Việt Nam trong xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế.

Xem thêm tại đây./.