Danh sách Sinh viên Khóa 17 và 19 thiếu hồ sơ nhập học
Gửi ngày 24 tháng 8 năm 2018

Các bạn Sinh viên có tên trong danh sách nộp hồ sơ bổ sung tại phòng CTSV&QHDN trước ngày 06/09/2018.
*Lưu ý: Sau thời hạn trên nếu sinh viên không hoàn thiện hồ sơ sẽ không được nhận bằng Tốt nghiệp.

Print In tin
Cao đẳng CTIM