Dự thảo quy định thi đua khen thưởng và các mẫu đăng ký thi đua
Gửi ngày 21 tháng 10 năm 2011

Mẫu đăng ký thi đua Cán bộ quản lý
Mấu đăng ký thi đua Giảng viên
Mẫu Đăng ký thi đua Nhân viên

Dự thảo Download tập tin đính kèm bên dưới./.

Print In tin
Cao đẳng CTIM