Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy 2016

      Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh) ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

"Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng năm 2016

Công tác tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng vào đại học, cao đẳng (ĐH, CĐ) hệ chính quy năm 2016 được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015; sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi tắt là Quy chế tuyển sinh).

Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy năm 2016

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Quy chế này áp dụng đối với các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng (sau đây gọi chung là các trường), các sở giáo dục và đào tạo (GDĐT) và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện tuyển sinh đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) hệ chính quy.


Thông tư số 03/2016/TT-BGDĐT v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 02 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, như sau: 

1. Điểm c khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:  

Quyết định Về ban hành Kế hoạch đào tạo bậc Cao đẳng hệ chính quy năm học 2016-2017

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng;
Căn cứ Văn bản hợp nhất số 17/2014/VBHN-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Quyết định về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động

Quyết định về ban hành Quy chế tạm thời về quản lý các đề tài khoa học và công nghệ

Công văn Về việc bổ sung thông tin cá nhân của cán bộ - giảng viên - nhân viên năm 2013

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay về hồ sơ cá nhân của CB-GV-NV Trường còn nhiều bất cập, phần lớn hồ sơ còn nhiều sai sót về văn bằng, chứng chỉ, địa chỉ thường trú, CMND…
Nhằm mục tiêu hoàn thiện hồ sơ cá nhân và theo dõi những thay đổi thông tin cá nhân, văn bằng, chứng chỉ, hoàn cảnh gia đình trong đội ngũ CB-GV-NV của Nhà trường trong thời gian gần đây. Phòng TC–HC–QT đề nghị các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:

Kế hoạch Tuyển sinh liên thông từ Trung cấp lên Cao đẳng chính quy năm 2012

Dự thảo Quy định Chế độ làm việc đối với giảng viên CTIM

Dự thảo quy định thi đua khen thưởng và các mẫu đăng ký thi đua

Dự thảo khung quy chế làm việc của các đơn vị

Công văn về việc lấy ý kiến dự thảo tuyển dụng

Dự thảo sửa đổi quy chế 67

TB về việc tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván phụ nữ trong toàn Trường (đợt 2)

I. Đối tượng tiêm chủng:
    - Nữ CB-GV-NV của Trường có độ tuổi  < 35;
    - Tất cả Nữ SV trong toàn Trường.
II. Thời gian, địa điểm:
    - Thời gian:8h00 đến 10h00 ngày 19 tháng 12 năm 2016 (thứ Hai)
    - Địa điểm: Phòng  A1.12

Thông báo về việc tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ trong toàn Trường năm 2016

I. Đối tượng tiêm chủng:
    - Nữ CB-GV-NV của Trường có độ tuổi  từ 15 đến 35 ;
    - Tất cả Nữ SV trong toàn Trường.
II. Thời gian: Từ 13h30 đến 16h00, ngày 17 tháng 11 năm 2016 (thứ Năm)
III.  Địa điểm: Phòng  A1.12

TB về việc khám sức khỏe định kỳ cho Cán bộ - Giảng viên - Nhân viên năm học 2016-2017

- Đối tượng khám   : Tất cả CB-GV-NV CTIM.
- Địa điểm khám     : Trung tâm  Chẩn đoán Y khoa MEDIC (254 Hoà Hảo, 4, Quận 10, Hồ Chí Minh).
- Thời gian khám    : 07h30 – 11h00 ngày 28/11/2016 đến ngày 09/12/ 2016.

Thông báo về việc trúng thầu Bãi giữ xe

Thông báo Tổ chức đấu thầu bãi xe CTIM 2016

Luật giáo dục đại học năm 2012