Chương trình đào tạo các ngành học

CTIM - Công bố học phí K19 (2017-2020) và Cam kết không tăng học phí trong suốt cả khóa học

Trường Cao đẳng BC Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp công bố học phí K19 (2017-2020) và Cam kết không tăng học phí trong suốt cả khóa học.