TB về việc đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh HK I NH 2019-2020

Gửi ngày: 4 tháng 7 năm 2019 - 609 lượt xem

THÔNG BÁO
(Về việc cho sinh viên đăng ký môn GDQP-AN)

        Thực hiện Kế hoạch đào tạo Cao đẳng năm học 2019-2020, Nhà trường thông báo về việc đăng ký học môn Giáo dục quốc phòng và An ninh như sau:
1. Đối tượng đăng ký:
- Sinh viên Cao đẳng từ Khóa 16 đến Khóa 20 nợ học phần.
- Sinh viên Cao đẳng Khóa 20 nhập học đợt sau (Chưa học GDQP-AN).
2. Thời gian:
 Từ ngày 8h:00, ngày 05/7/2019 đến 15h:00, ngày 19/7/2019.
3. Địa điểm:
 Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (gặp Thầy Lâm để đăng ký theo danh sách).
4.Thời gian học:
 Từ ngày 05/8/2019 đến ngày 17/8/2019.
5. Danh sách sinh viên chưa học hoặc nợ các học phần:
Đề nghị sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này./.


Cập nhật ngày 4 tháng 7 năm 2019

Tác giả: Minh Trung