Danh sách sinh viên đăng ký các Học phần mở ngoài kế hoạch học kỳ 1 năm học 2018-2019 (Phòng Đào tạo)

Gửi ngày: 14 tháng 9 năm 2018 - 707 lượt xem

Phòng Đào tạo cập nhật danh sách sinh viên đăng ký các học phần mở ngoài kế hoạch trong học kỳ 1, năm học 2018-2019 bao gồm các học phần sau:

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh
2. Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản việt Nam
3. Tiếng việt thực hành
4. Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (HP1)
5.Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin (HP2)

    Trong học kỳ 1 năm học 2018-2019, những môn học phần trên không có trong chương trình Đào tạo của Khóa 19, 20, vậy nên phòng Đào tạo tổ chức cho sinh viên trả nợ vét đợt cuối cho những sinh viên còn nợ các học phần, nếu sinh viên nào chưa đăng ký có thể đăng ký bổ sung (gấp), còn những sinh viên nào đã đăng ký học tại phòng Đào tạo vui lòng đến liên hệ trực tiếp tại phòng Đào tạo để xác nhận lại việc học và sẽ được trao đổi các vấn đề liên quan khi mở các học phần này.
    Hạn cuối 15h:00 ngày 18/09/2018, sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ chốt số lượng chính xác để cân nhắc việc lên kế hoạch mở các học phần này.
Lưu ý: sinh viên đã đăng ký vui lòng kiêm tra danh sách sinh viên đăng ký học (đính kèm).
Mọi thắc mắc liên hệ trực tiếp Thầy Trung (091 585 41 02) hoặc số điện thoại phòng Đào tạo: 028.54135008

Cập nhật ngày 27 tháng 9 năm 2018

Tác giả: Minh Trung