Thông báo về việc Đăng ký trả nợ các học phần Học kỳ 1 (2017-2018) - Đợt 3

Gửi ngày: 12 tháng 9 năm 2017 - 6576 lượt xem

1. Đối tượng Đăng ký: Sinh viên Cao đẳng Khóa 14 đến Khóa 18 còn nợ học phần.

2. Thời gian đăng ký học phần: từ 08h:00 ngày 13/9/2017 đến 16h:00 ngày 19/9/2017.
.....
Danh sách các môn học mở cổng online
.

Cập nhật ngày 12 tháng 9 năm 2017

Tác giả: Minh Trung