Thời khóa biểu sinh viên Cao đẳng Khóa 19 - Cập nhật ngày 22/09/2017

Gửi ngày: 23 tháng 8 năm 2017 - 23065 lượt xem

Thời khóa biểu các ngành

1.Công nghệ thông tin
Danh sách các nhóm học môn Tin học đại cương
1. Nhóm học phần Lý thuyết
 - QTKD
2. Nhóm học phần Thực hành
 - CNTT

Cập nhật ngày 25 tháng 9 năm 2017

Tác giả: Minh Trung