Một số hình ảnh trong tuần đầu học Giáo dục quốc phòng Khóa 223

Gửi ngày: 4 tháng 8 năm 2017 - 1786 lượt xem

Một số hình ảnh trong tuần đầu học Giáo dục quốc phòng Khóa 223


1) Học Điều lệnh
2) Học tháo lắp súng3) Học Chính trị


Cập nhật ngày 4 tháng 8 năm 2017