Thông báo về thu phí Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bắt buộc năm học 2016-2017 (Đợt 4)

Gửi ngày: 14 tháng 3 năm 2017 - 411 lượt xem

Thông báo về thu phí Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên bắt buộc năm học 2016-2017 (Đợt 4)


I. Đối tượng tham gia
      Tất cả sinh viên (SV) khóa 16, khóa 17 và những SV khóa 18 chưa đóng phí BHYT  đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc, thực hiện đóng theo năm học.

II. Mức đóng BHYT và giá trị sử dụng thẻ
1. Mức đóng BHYT HSSV áp dụng cho năm học 2016- 2017 (08 tháng) là:
    - SV đóng: 304.920 đ (Ba trăm linh bốn ngàn chín trăm hai mươi đồng)
    - Nhà nước hỗ trợ: 130.680 đ (Một trăm ba mươi ngàn không trăm tám mươi đồng)
    - Đối với SV có thẻ BHYT thuộc nhóm  đối tượng khác như: thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ; thân nhân Công an nhân nhân; SV đã tham gia BHYT theo hộ gia đình…đã được cấp thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT, yêu cầu SV nộp 01 bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) cho Bộ phận Y tế Trường theo dõi, tổng hợp.

2. Giá trị sử dụng thẻ BHYT: từ ngày 01/5/2017 đến ngày 31/12/2017 (08 tháng).

III. Thời gian và địa điểm thu phí:
1. Thời gian thu: từ  ngày 10/03/2017 đến ngày 10/4/2017
    -  Thu phí : Phòng Kế toán-Tài vụ.
    -  Đăng ký: phòng Y tế - Trường CTIM (gặp cô Lê Thị Hồng Thắm).

IV. Thời gian nhận thẻ: từ ngày 10-30/5/2017

Tác giả: Minh Đại