Giới thiệu Phòng Công tác sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp

Gửi ngày: 20 tháng 6 năm 2011 - 3482 lượt xem

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP

(Tên gọi cũ: Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên)

*****I. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện quản lý về công tác sinh viên, thực hiện nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên của trường.

II. Nhiệm vụ

1. Về công tác chính trị và quản lý sinh viên

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển vào học theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sắp xếp bố trí vào các lớp học; chỉ định Ban cán sự lâm thời của các lớp; làm thẻ cho sinh viên.

- Lập kế hoạch và tổ chức tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa; kế hoạch giáo dục ngoại khoá cho sinh viên.

- Tổ chức giáo dục đạo đức, tác phong, nề nếp học tập, sinh hoạt cho sinh viên; tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất đánh giá, nhận xét kết quả rèn luyện và điểm thi đua cho sinh viên theo quy chế.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cho sinh viên; tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động văn hoá, văn nghệ và các hoạt động ngoài giờ lên lớp khác; tổ chức đối thoại định kỳ giữa Hiệu trưởng với sinh viên.

- Thường xuyên theo dõi tình hình tư tưởng sinh viên ngoại trú phản ánh kịp thời với Lãnh đạo nhà trường và chủ động đề xuất các biện pháp thích hợp về công tác giáo dục tư tưởng sinh viên và các biện pháp khác nhằm hạn chế, ngăn chặn ảnh hưởng xấu của các luồng tư tưởng, văn hoá đồi truỵ, các tệ nạn xã hội đối với sinh viên.

- Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên tham gia tổ chức Đảng, các đoàn thể trong trường; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác có liên quan trong các hoạt động phong trào của sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

- Căn cứ chế độ học bổng, học phí, trợ cấp xã hội hiện hành, tổ chức xét cấp học bổng trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên; xét cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên theo quy định hiện hành.

- Thông tin kịp thời cho phụ huynh sinh viên để giải quyết các vụ việc liên quan với công tác giáo dục sinh viên. Thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất về công tác rèn luyện, giáo dục sinh viên.

- Phối hợp với các phòng chức năng, khoa và Đoàn trường tổ chức hội thi sinh viên giỏi định kỳ theo kế hoạch chung của trường.

- Trên cơ sở những quy định, quy chế hiện hành theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; phân loại, xếp loại sinh viên cuối mỗi học kỳ hoặc năm học, khoá học; kiến nghị các hình thức biểu dương, khen thưởng tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; kiến nghị các hình thức kỷ luật đối với những sinh viên vi phạm quy chế, nội quy. Giải quyết các thủ tục hành chính, chuyển các sinh viên bị thi hành kỷ luật ở mức đình chỉ học tập, buộc thôi học trở về địa phương.

- Xây dựng và phát triển mối quan hệ với các doanh nghiệp và cựu sinh viên; phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các sự kiện như hội chợ việc làm, tọa đàm, hội thảo (mời doanh nhân nói chuyện; cung cấp thông tin cập nhật tuyển dụng và thị trường lao động; tìm kiếm nguồn tài trợ, học bổng, huy động đóng góp từ cựu sinh viên, doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho sinh viên.

- Giải quyết các thủ tục nghỉ phép, nghỉ hè, nghỉ tết cho sinh viên theo quy định.

- Phối hợp với các đơn vị chức năng đề xuất Hiệu trưởng phân công một cán bộ phụ trách quản lý website của trường.

- Thường trực Hội đồng Thi đua- Khen thưởng, Hội đồng Kỷ luật sinh viên, Hội đồng xét học bổng, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí cho sinh viên.

2. Về công tác y tế học đường

- Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của bộ phận Y tế cho từng năm, từng khóa học.

- Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe và điều trị các bệnh thông thường cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên trong trường nội dung như sau:

+ Tổ chức phối hợp các phòng liên quan tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hàng năm và phân loại sức khoẻ đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên trường.

+ Quản lý hồ sơ sức khoẻ của cán bộ, giảng viên, nhân viên.

+ Sơ cấp cứu khám bệnh, cấp thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

+ Tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên mới vào trường theo quy định hiện hành. Tổng hợp, báo cáo những trường hợp sinh viên không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập.

- Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khoẻ; triển khai công tác bảo hiểm y tế (bắt buộc), bảo hiểm tai nạn thân thể (tự nguyện) cho sinh viên, phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, các bộ phận liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên bị ốm đau, tai nạn rủi ro; tổ chức giáo dục tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh. Kịp thời phát hiện và báo cáo tình hình dịch bệnh, tổ chức phòng, chống dịch bệnh và các biện pháp cần thiết theo sự chỉ đạo của cơ quan y tế địa phương.

 - Tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, phòng chống các bệnh dịch, bệnh tật học đường, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống HIV và AIDS, các bệnh xã hội và thực hiện các hoạt động khác về y tế trường học.

- Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

- Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

* Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 

Cập nhật ngày 20 tháng 11 năm 2018

Tác giả: Phòng CTSV&QHDN

Các tin khác