Công văn Về việc bổ sung thông tin cá nhân của cán bộ - giảng viên - nhân viên năm 2013

Gửi ngày: 5 tháng 8 năm 2013 - 7057 lượt xem

Kính gửi: Các Đơn vị thuộc Trường CTIM.

Căn cứ tình hình thực tế hiện nay về hồ sơ cá nhân của CB-GV-NV Trường còn nhiều bất cập, phần lớn hồ sơ còn nhiều sai sót về văn bằng, chứng chỉ, địa chỉ thường trú, CMND…

Nhằm mục tiêu hoàn thiện hồ sơ cá nhân và theo dõi những thay đổi thông tin cá nhân, văn bằng, chứng chỉ, hoàn cảnh gia đình trong đội ngũ CB-GV-NV của Nhà trường trong thời gian gần đây. Phòng TC–HC–QT đề nghị các đơn vị thực hiện một số yêu cầu sau:

1. Thực hiện khai lý lịch CB-GV-NV năm 2013 (theo mẫu đính kèm hoặc vào (\\maihc\du lieu phong TC–HC–QT \ to khai ly lich CB-GV-NV năm 2013 để copy mẫu lý lịch CB-GV-NV năm 2013); bổ sung các văn bằng, chứng chỉ mới phát sinh (bản sao, có công chứng không quá 6 tháng) và gửi về phòng TC–HC–QT, hạn chót: ngày 31/8/2013;

2. Đối với những CB-GV-NV có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp thì phải tự xác minh văn bằng của mình ( thực hiện theo Quyết định số 77/QĐ-BGDDT ngày 20 tháng 12 năm 2007 về việc ban hành qui định về trình tự, thủ tục công nhận bằng cấp của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và Thông tư số 26/2013/TT-BGDDT ngày 15/7/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 77/QĐ-BGDDT) và gửi kết luận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo về phòng TC–HC–QT, hạn chót: ngày 30/9/2013;

3. Sau khi các đơn vị gửi phiếu lý lịch CB-GV-NV năm 2013 về phòng TC–HC–QT. Phòng TC–HC–QT sẽ tiến hành rà soát hồ sơ của CB-GV-NV. Đối với những hồ sơ có sai sót về văn bằng, chứng chỉ, thông tin cá nhân,…phòng TC-HC-QT sẽ lập danh sách và yêu cầu bổ sung sau.

Đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin này đến CB-GV-NV của đơn vị mình và thực hiện nghiêm túc việc bổ sung thông tin, văn bằng, chứng chỉ và xác minh văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp. CB-GV-NV nào không thực hiện, hoặc thực hiện thiếu nghiêm túc sẽ là cơ sở để phòng TC–HC–QT thực hiện xét thi đua, khen thưởng trong thời gian tiếp theo./.

Các tập tin đính kèm:

1. Công văn bổ sung thông tin cá nhân
2. Mẫu kê khai lý lịch CB-GV-NV 2013
3. Quyết định số 77/QĐ-BGDĐT
4. Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT

Cập nhật ngày 5 tháng 8 năm 2013

Tác giả: Quang Sáng