Sứ mạng

Gửi ngày: 27 tháng 6 năm 2011 - 6813 lượt xem

“Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị Doanh nghiệp là nơi cung cấp nguồn nhân lực có trình độ chất lượng về khoa học kinh tế và khoa học công nghệ, đáp ứng nhu cầu của các khu công nghiệp, khu chế xuất, và các doanh nghiệp nhằm phục vụ công cuộc hội nhập và phát triển của đất nước”.

Cập nhật ngày 25 tháng 10 năm 2017