Đề cương chi tiết môn Thuế

Gửi ngày: 27 tháng 6 năm 2011 - 6313 lượt xem

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN THUẾ

      - Học phần trang bị các kiến thức cơ bản về thuế và chính sách thuế áp dụng cho mọi đối tượng, bao gốm: Khái niệm về thuế, các cách phân loại thuế, đặc tính từng loại thuế, ảnh hưởng của thuế đến hoạt động của nền kinh tế và của các doanh nghiệp, nội dung và phương pháp tính toán các khoản thuế trong hệ thống hiện hành
      - Điều kiện tiên quyết: Lý thuyết tài chính, Kinh tế vi mô

Đính kèm file đề cương chi tiết

Tags: thue

Tác giả: Lệ Thu

Các tin cùng chủ đề