Trang: 1 2

Dach sách số điện thoại, địa chỉ Email của trưởng, phó các đơn vị

Nhằm hỗ trợ kịp thời các phản ảnh của HS_SV, Nhà trường công bố danh sách địa chỉ Email, số điện lạc của Trưởng, Phó của tất cả các phòng, khoa, ban để HS-SV tiện liên hệ khi cần thiết.

Mẫu đăng ký kế hoạch năm học 2011 - 2012

Công văn xây dựng kế hoạch năm học 2011-2012


Kế hoạch Đào tạo cao đẳng chính quy Năm học 2011–2012 CTIM

Ban hành kèm theo Quyết định số 163/QĐ-CĐBC, ngày 24 /6 /2011 của  Hiệu trưởng Trường Cao đẳng bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp

Trang: 1 2