Trang: 1 2 3 4 5

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15, 16 và Khóa 17 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018 (Chính thức)

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 15,16 và Khóa 17 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018 (Dự kiến)

Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên Cao đẳng chính quy tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2017

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Chính thức)

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Dự kiến) cập nhật 19/01/2018

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Dự kiến) cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

Thông báo về Cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp Đợt 1- Năm 2017

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Chính thức)

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Dự kiến)

Thông báo về cấp bằng cho sinh viên Cao đẳng chính quy tốt nghiệp năm 2016 - Đợt 2

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và sinh viên Cao đẳng liên thông chính quy đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2016 (Chính thức)

Trang: 1 2 3 4 5