Trang: 1 2 3 4 5

Danh sách Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, Khóa 14 ,Khóa 15, Khóa 16 và Khóa 17 được xét công nhận tốt nghiêp Đợt 2 - Năm 2018 (Chính thức)

Danh sách Sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 15,Khóa 16 và Khóa 17 được xét công nhận tốt nghiêp Đợt 2 - Năm 2018 (Dự kiến) - Cập nhật ngày 31/12/2018

Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2017 cho sinh viên Cao đẳng chính quy

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15, 16 và Khóa 17 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018 (Chính thức)

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 15,16 và Khóa 17 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2018 (Dự kiến)

Thông báo về cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho sinh viên Cao đẳng chính quy tốt nghiệp Đợt 2 - Năm 2017

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Chính thức)

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Dự kiến) cập nhật 19/01/2018

Căn cứ vào kế hoạch Đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường tổ chức xét tốt nghiệp Đợt 2 năm 2017 (Dự kiến) cho sinh viên bậc Cao đẳng chính quy như sau:

Thông báo về Cấp Bằng tốt nghiệp Cao đẳng chính quy cho sinh viên tốt nghiệp Đợt 1- Năm 2017

Danh sách sinh viên Cao đẳng chính quy Khóa 13, 14, 15 và Khóa 16 đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp Đợt 1 năm 2017 (Chính thức)

Trang: 1 2 3 4 5